rǎn | 而𤥎切
闕。

清代 段玉裁《說文解字注》

闕。
而剡切。七部。按依玉篇、廣韵上字下當云䤔䣸、味薄也。从酉、漸聲。下字下當云䤔䣸也。从酉、任聲。二篆曡韵。而今本但注闕字。疑許書本無此二篆。
comments powered by Disqus