zào | 則到切
疾也。从走喿聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:今俗别作躁,非是。

清代 段玉裁《說文解字注》

疾也。
考工記。羽豐則遟。羽殺則趮。鄭云。趮、㫄掉也。按今字作躁。
从走。喿聲。
則到切。二部。
comments powered by Disqus