jiànɡ | 疾亮切
木工也。从匚从斤。斤,所以作器也。

清代 段玉裁《說文解字注》

木工也。
工者、巧飭也。百工皆稱工、稱匠。獨舉木工者、其字从斤也。以木工之偁引申爲凡工之偁也。
从匚斤。
會意。疾亮切。十部。
斤、
逗。
所㠯作器也。
說从斤之意。匚者、榘也。
comments powered by Disqus