yuè | 以灼切
趠䟑也。从走龠聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

趠䟑也。
三字一句。趠䟑㬪韵字。廣韵。趠䟑、行皃。方言。𨈅、行也。𨈅卽䟑字。
从走。龠聲。
以灼切。二部。
comments powered by Disqus