yuè | 王伐切
度也。从走戉聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

度也。
與辵部𨒋字音義同。周頌。對越在夭。箋云。越、於也。此假借越爲粤也。尙書有越無粤。大誥、文矦之命越字魏三體石經作粤。說文引粤三日丁亥。今召誥作越三日丁巳。
从走。戉聲。
王伐切。十五部。
comments powered by Disqus