qiān | 去虔切
𧽐
蹇行𧽐𧽐也。从走虔聲。讀若愆。

清代 段玉裁《說文解字注》

蹇行𧽐𧽐也。从走。䖍聲。讀若愆。
去䖍切。十四部。
comments powered by Disqus