qiān | 九輦切
走皃。从走,蹇省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

走皃。从走。寒省聲。
今本寒作蹇。誤。篇、韵皆丘言虛言二切。鉉云九輦切。
comments powered by Disqus