qūn | 七倫切
行趚䞭也。从走夋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

行速䞭䞭也。
鍇本行速䞭䞭。䞭䞭者、行速皃。鉉本改下䞭爲也字。非。夂部曰。夋、行夋夋也。廣雅釋室曰。䞭、犇也。子綏反。今本綏譌繡。
从走。夋聲。
七倫切。十三部。
comments powered by Disqus