qūn | 七倫切
復也。从辵夋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

復也。
彳部曰。復、往來也。方言。躔逡循也。日運爲躔。月運爲逡。
从辵。逡聲。
七倫切。十三部。
comments powered by Disqus