bài | 薄邁切
𣀩也。从辵貝聲。《周書》曰:“我興受其䢙。”

清代 段玉裁《說文解字注》

𣀩也。
攵部曰。𣀩、毀也。䢙與敗音義同。
从辵。貝聲。
薄邁切。十五部。
周書曰。我興受其䢙。
微子文。云周書者、葢許所據不繫於商書也。亦見口部咈下。
comments powered by Disqus