ɡān | 古寒切
進也。从辵干聲。讀若干。

清代 段玉裁《說文解字注》

進也。
干求字當作迁。干犯字當作奸。
从辵。干聲。讀若干。
古寒切。十四部。
comments powered by Disqus