huá | 戶八切
齧骨聲。从齒从骨,骨亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

齧骨聲。
曲禮曰。母齧骨。鄭云。爲有聲響不敬。
从齒骨。骨亦聲。
戶八切。十五部。
comments powered by Disqus