huà | 胡快切
合會善言也。从言𠯑聲。《傳》曰:“告之話言。”
AD
譮

籒文䛡从會。

清代 段玉裁《說文解字注》

會合善言也。
䛡會曡韵。大雅。愼爾岀話。毛曰。話、善言也。
从言。𠯑聲。
胡快切十五部。
傳曰。告之話言。
此當作春秋傳曰箸之話言。見文六年左氏傳。淺人但知抑詩。故改之。刪春秋字。妄擬詩可稱傳也。抑詩作告之詁言。於詁下稱之。又妄改爲詩曰詁訓。
籒文䛡。从言會。
𠯑會同在十五部。故檜亦作栝。
comments powered by Disqus