fǎnɡ | 敷亮切
汎謀曰訪。从言方聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

汎謀曰訪。
汎與訪雙聲。方與旁古通用。溥也。洪範。王訪于箕子。晉語。文王諏於蔡原而訪於辛尹。韋曰。諏訪皆謀也。本釋詁。許於方聲别之曰汎謀。
从言。方聲。
敷亮切。十部。
comments powered by Disqus