zhǐ | 職雉切
𧧰
訐也。从言臣聲。讀若指。

清代 段玉裁《說文解字注》

訐也。
訐或作許。誤。
从言。臣聲。讀若指。
臣聲而讀若指。十二十五部合音也。職雉切。
comments powered by Disqus