jié | 居謁切
面相厈罪,相告訐也。从言干聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

面相厈罪告訐也。
依韵會訂。論語。惡訐以爲直者。
从言干聲。
居謁切。十五部。
comments powered by Disqus