jiè | 居拜切
警也。从廾持戈,以戒不虞。

清代 段玉裁《說文解字注》

警也。
言部曰警、戒也。
从廾戈。
會意。居拜切。十五部。
持戈以戒不虞。
說從戈之意。
comments powered by Disqus