ɡōnɡ | 紀庸切
慤也。从廾龍聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

愨也。
心部曰。愨、謹也。此與心部恭音義同。
从廾。龍聲。
紀庸切。九部。按紀庸似從廾得聲。未詳。
comments powered by Disqus