bèi | 平祕切
車駕具也。从革皮聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

車駕具也。
晉語。吾兩鞁將絕。吾能止之。韋曰。鞁、靷也。按韋以左傳作靷。故以靷釋之。其實鞁所包者多。靷其大者。封禪書言雍五畤。路車各一乗。駕被具。西畤、畦畤。禺車各一乗。禺馬四匹。駕被具。被卽鞁字也。鞁與糸部絥[糹+𤰈]{𩍁}各物。
从革。皮聲。
平祕切。按當依廣韵平義切。古音在十七部。
comments powered by Disqus