bēi | 補移切
賤也。執事也。从𠂇、甲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“右重而左卑,故在甲下。”

清代 段玉裁《說文解字注》

賤也。執事者。从𠂇甲。
古者尊又而卑𠂇。故從𠂇在甲下。甲象人頭。補移切。十六部。
comments powered by Disqus