huà | 胡麥切
界也。象田四界。聿,所以畫之。凡畫之屬皆从畫。
𨽶

𨽶

古文畫[]省。

𠟷

𠟷

亦古文畫[]

清代 段玉裁《說文解字注》

介也。
介各本作畍。此不識字義者所改。今正。八部曰。介、畫也。從八從人。人各有介。
从聿。
二字今補。
象田四介。
田之外橫者二直者二。今篆體省一橫。非也。
聿所㠯畫之。
說從聿之意。引伸爲繪畫之字。胡麥切。十六部。
古文畫。
古文從聿田。此依鍇本。
亦古文畫。
依鍇本。按刀部有劃字。
comments powered by Disqus