yàn | 于線切
𢌨
相顧視而行也。从目从㢟,㢟亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

相顧視而行也。从目。从㢟。㢟亦聲。
于線切。廣韵以然切。十四部。
comments powered by Disqus