zhěn | 之忍切
目有所恨而止也。从目㐱聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

目有所恨而止也。
左傳曰。夫寵而不驕。驕而能降。降而不憾。憾而能眕者鮮矣。許語葢古左傳說。釋言。眕、重也。重亦止意。
从目。㐱聲。
之忍切。十三部。
comments powered by Disqus