mánɡ | 武庚切
目無牟子。从目亡聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

目無牟子也。
牟俗作眸。趙注孟子曰。眸子、目瞳子也。釋名曰。眸、冒也。相裹冒也。毛傳曰。無眸子曰?。鄭司農、韋昭皆云。有目無眸子謂之?。許云目無牟子謂之?。說與毛、鄭異。無牟子者、白黑不分是也。今俗謂靑?。
从目。亾聲。
武庚切。古音在十部。
comments powered by Disqus