dùn | 食問切
瞂也。所以扞身蔽目。象形。凡盾之屬皆从盾。

清代 段玉裁《說文解字注》

瞂也。
經典謂之干。戈部作?。
所㠯扞身蔽目。
用扞身、故謂之干。毛傳曰。干、扞也。用蔽目、故字从目。
从目。
各本少二字。今依玄應補。
象形。
鍇曰。?象盾形。按今鍇本或妄增厂聲二字。食閏切。十三部。廣韵食尹切。
comments powered by Disqus