mián | 武延切
𦤝
宮不見也。闕。

清代 段玉裁《說文解字注》

宀宀不見也。
臱宀㬪韵。宀、交覆㴱屋也。宀宀、密緻皃。毛詩曰緜緜。韓詩曰民民。其實一也。
闕。
上从自。下不知其何意。故云闕。謂闕其形也。武延切。古音如民。十二部。
comments powered by Disqus