qiáo | 渠遙切
尾長毛也。从羽堯聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

尾長毛也。
班固白雉詩。發晧羽兮奮翹英。射雉賦。斑尾揚翹。按尾長毛必高舉。故凡高舉曰翹。詩曰。翹翹錯薪。高則危。詩曰。予室翹翹。
从羽。堯聲。
渠遙切。二部。
comments powered by Disqus