xuān | 許緣切
小飛也。从羽瞏聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

小飛也。
九歌。翾飛兮翠曾。按荀子。喜則輕而翾。假翾爲儇也。
从羽。睘聲。
許緣切。十四部。
comments powered by Disqus