áo | 五牢切
翱翔也。从羽皐聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

翱、
此複舉字之未刪者。
翔也。
釋名。翱敖也。言敖遊也。翔、佯也。言彷徉也。按彷徉、徘徊也。左傳作方羊。方、蒲郞切。
从羽。皋聲。
五牢切。二部。
comments powered by Disqus