zhī | 之石切
鳥一枚也。从又持隹。持一隹曰隻,二隹曰雙。

清代 段玉裁《說文解字注》

鳥一枚也。
雙下曰。隹二枚也。隹鳥統言不別耳。
从又持隹。持一隹曰隻。持二隹曰雙。
依韵會訂。造字之意。隻與雙皆謂在手者。旣乃泛謂耳。之石切。古音在五部。按此字次第當在?隿以下。
comments powered by Disqus