yàn | 五晏切
鳥也。从隹从人,厂聲。讀若鴈。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:雁,知時鳥。大夫以爲摯,昬禮用之。故从人。

清代 段玉裁《說文解字注》

雁鳥也。
此與鳥部鴈別。鴈从鳥爲䳘雁从隹爲鴻雁。禮舒鴈當作舒雁。謂雁之舒者。以別於眞雁也。舒雁謂之鴈。猶舒鳧謂之鶩也。經典鴻雁字多作鴈。毛傳曰。大曰鴻。小曰鴈。按鴻、大也。非鳥名。
从隹。从人。
雁有入道。人以爲摯。故从人。
厂聲。
厂呼旱切。雁五晏切。十四部。
comments powered by Disqus