chún | 常倫切
𨿡
䨄屬。从隹𦎫聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

䨄屬也。
按說文或言屬。或言別。言屬而別在焉。言別而屬在焉。言䨄屬則?非䨄也。焦氏循曰。說文隼下云。一曰鶉字。鶉卽鷻省。輈人。鳥旟七斿以象鶉火。鳥隼爲旟。則鶉火之鶉卽鷻。左傳童謡鶉之賁賁。下舉鶉火證之。則詩之言奔奔者、當亦是鷻。惟有縣鶉兮。毛特訓爲小鳥。乃爲䳺鶉也。按内則有鶉羹、詩貆特鶉皆謂食物。
从隹。𦎧聲。
常倫切。十三部。
comments powered by Disqus