sàn | 穌旰切
𩀼
繳𩀼也。从隹㪔聲。一曰飛𩀼也。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:繳,之若切。罾繳以取鳥也。

清代 段玉裁《說文解字注》

繳𩀼也。
繳𩀼者、謂縷繫矰矢。放散之加於飛鳥也。按繖葢字當作此。亦取先斂後放也。
从隹。𢽳聲。
穌旰切。十四部。
一曰飛𢽳也。
林部曰。𢽳、分離也。
comments powered by Disqus