huò | 乙虢切
規蒦,商也。从又持雈。一曰視遽皃。一曰蒦,度也。
AD
彠

蒦或从尋。尋亦度也。《楚詞》曰:“求矩彠之所同”。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“商,度也。雈,善度人禍福也。”

清代 段玉裁《說文解字注》

規蒦、
逗。
商也。从又持萑。
規蒦二字葢古語。釋之曰商也。葢毛持萑則恐其奪去。圖所以處之。是曰規蒦。乙虢切。五部。
一曰視遽皃。
矍下云。一曰視遽皃。蒦與矍形聲皆相似。故此義同。
一曰蒦、
逗。
度也。
度、徒故切。漢志曰。寸者、忖也。尺者、蒦也。故蒦爲五度之度。鳥飛起止多有中度者。故雉、蒦皆訓度。度高廣皆曰雉。
蒦或从尋。尋亦度也。
寸部曰。度人之㒳臂爲尋。八尺也。
楚辭曰。求矩彠之所同。
見離騷。王曰。榘、法也。彠、度也。高注淮南曰。榘、方也。彠、度法也。
comments powered by Disqus