ɡuàn | 工奐切
小爵也。从雈吅聲。《詩》曰:“雚鳴于垤。”

清代 段玉裁《說文解字注》

雚爵也。
三字句。爵當作雀。雚今字作鸛。鸛雀乃大鳥。各本作小爵。誤。今依太平御覽正。陸機疏云。鸛、鸛雀也。亦可證。陸云。似鴻而大。莊子作觀雀。土部垤下、鳥部鳳下皆作鸛。係俗改。
从雈。吅聲。
工奂切。十四部。
詩曰。雚鳴于垤。
豳風文。今詩作鸛。釋文曰。本又作雚。
comments powered by Disqus