miè | 莫結切
𤊾
火不明也。从𥄕从火,𥄕亦聲。《周書》曰:“布重𤊾席。”織蒻席也。讀與蔑同。

清代 段玉裁《說文解字注》

火不明也。
按火當作目。淺人所改也。假令訓火不明。則當入火部矣。此部四字皆說目。
从𥄕。从火。
火易眩故从火。
𥄕亦聲。
莫結切。十五部。
周書曰。布重𤊾席。
顧命文。今作敷重蔑席。蔑、衞包又改爲篾。俗字也。?者、蔑之假借字也。
𤊾席、
二字今補。
纖蒻席也。
纖各本作織。今正。馬融云。蔑、纖蒻。王肅云。蔑席、纖蒻苹席。則許亦當作纖。纖與蔑皆細也。?者蔑之假借。馬、王謂厎席爲靑蒲席。則謂蔑席爲纖蒻席。許說當同之。艸部曰。蒻、蒲子。可以爲苹席也。蒲子、蒲之幼稚者。細於蒲。故謂之纖蒻。鄭注四席皆謂竹席。與馬、許不同。詳尙書撰異。?葢壁中古文。蔑葢孔安國以今文字讀之、易爲蔑。
讀與蔑同。
上文已云𥄕亦聲。此專謂?席言。
comments powered by Disqus