fén | 符分切
牂羊也。从羊分聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

牡羊也。
各本作牂羊。誤。今依初學記正。釋嘼。羊牡羒。郭曰。謂吳羊白羝。廣韵。羒、白羝羊也。國語。土之怪羵羊。羵者、雌雄未成。
从羊。分聲。
符分切。十三部。
comments powered by Disqus