jié | 居謁切
羊羖犗也。从羊曷聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

羊羖犗也。
羊羖當作羖羊。廣雅曰。羖羊犗曰羯。牛部曰。犗者、?牛也。按小雅。俾出童羖。鄭云。羖羊之性。牝牡有角。則鄭謂羖羊兼有牡牝。與許說殊。疑鄭說卽郭所云。今人便以牂羖名白黑羊也。黑羊則名羖。牝牡皆角。故童羖爲難。白羊則名牂。牝者多無角。故許別言牂羊生角者。
从羊。曷聲。
居謁切。十五部。
comments powered by Disqus