léi | 力爲切
瘦也。从羊𣎆聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:羊主給膳,以瘦爲病。故从羊。

清代 段玉裁《說文解字注》

𤸃也。
引伸爲凡𤸃之偁。又假借爲纍字。易。羸其角、羸其瓶。或作纍。或作虆。其意一也。
从羊。𦟀聲。
力爲切。十六部。
comments powered by Disqus