jué | 古穴切
寕鴂也。从鳥夬聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

寧鴂也。
小正、孟子借鴂爲鶪。離騷。恐鵜鴂之先鳴。楊雄作鷤䳏。或釋爲子規。或釋爲伯勞。未得其審。而廣韵乃合鸋鴂、鶗鴂爲一物。凡物名因一字相同而溷誤之類如此。
从鳥。夬聲。
古穴切。十五部。
comments powered by Disqus