xūn | 許云切
火煙上出也。从屮从黑。屮黑,熏黑也。

清代 段玉裁《說文解字注》

火煙上出也。
豳風曰。穹窒熏鼠。
从屮。
象煙上出。此於六書爲叚借。
从黑。屮黑熏象。
此恐學者不達會意。故發明之曰。屮而繼之以黑。此煙上出。而煙所到處成黑色之象也。合二體爲會意。單言上體則爲叚借。與璗本金而从玉同意。故居部末。許云切。十三部。
comments powered by Disqus