cǎo | 倉老切
百芔也。从二屮。凡艸之屬皆从艸。

清代 段玉裁《說文解字注》

百芔也。
卉下曰。艸之緫名也。是謂轉注。二屮三屮一也。引伸爲艸稿、艸具之艸。
从二屮。
倉老切。古音在三部。俗以草爲艸。乃別以皁爲草。
comments powered by Disqus