jié | 古節切
𪃈
𪃈𪇷,鳧屬。从鳥契聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𪃈𪇷、
逗。
鳧屬。
南都賦。其鳥則有𪃈鶂鸊鶙。李引說文曰。𪃈鶂、鳧屬。按鶂皆?之誤。故李音雅札反。與集韵牛轄切同。若鶃則五歷切。在今錫韵。不相謀也。
从鳥。契聲。
古節切。十五部。李善苦札切。廣韵古黠切。
comments powered by Disqus