yuān | 與專切
𪀝
鷙鳥也。从鳥屰聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:屰非聲。一本从𦫳,疑从雈省。今俗別作鳶,非是。

清代 段玉裁《說文解字注》

鷙鳥也。
此今之鶚字也。咢、說文作㖾。鶚、廣雅作?。古音屰聲㖾聲皆在五部。五各切。作鶚者、𣜩變耳。自鷻至鷐九篆皆鷙鳥、獨於𪀝鷂言之者、𪀝鷂無他名則直謂鷙鳥而已矣。詩。匪鷻匪鳶。正義鳶作鶚。引孟康曰。鶚、大雕也。又引說文。𪀝、鷙鳥也。是孔沖遠固知𪀝卽鶚字。陸德明本乃作鳶。云以專反。今毛詩本因之。又以與專反改說文𪀝字之音。誤之甚矣。鳶夏小正作弋。與職切。俗作鳶。與專切。此猶鷕切以水、譌爲以沼耳。弋者、?也。非鶚也。
从鳥。屰聲。
五各切。五部。
comments powered by Disqus