jùn | 私閏切
鵔鸃,鷩也。从鳥夋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鵔鸃、
逗。
鷩也。
師古注上林賦曰。鵔鸃、鷩也。似山雞而小。冠、背毛黃。腹赤。項綠。尾紅。按許云赤雉者、不必全赤。謂赤多也。劉逵注蜀都賦曰。𧌽蛦、鳥名也。如今之所謂山雞。注吳都賦曰。今所謂山雞者、鷩跠也。合浦有之。此葢皆鷩屬。
从鳥。夋聲。
私閏切。按古音當讀如雖。十五部。
comments powered by Disqus