kòu | 口豆切
鳥子生哺者。从鳥𣪊聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

鳥子生哺者。
釋鳥生哺鷇。郭云:鳥子須母食之。生噣雛。郭云:能自食。方言:北燕朝鮮洌水之閒,爵子及雞雛皆謂之鷇。
從鳥𣪊聲。
口豆切。三部。
comments powered by Disqus