ɡǎn | 古覽切
𠭖
進取也。从𠬪古聲。
𣪏

𣪏

籒文𠭖。

𢽿

𢽿

古文𠭖。

清代 段玉裁《說文解字注》

進取也。从𠬪。
猶从手也。
古聲。
古聲在五部。敢在八部。此於雙聲合韵求之。古覽切。
籒文𠭖。
彐葢亦爪也。冃音冒。用爪用殳冒而前也。今字作敢。𣪏之𥻳變。
古文𠭖。
文九重三
comments powered by Disqus