wěi | 於爲切
𣨙
病也。从歺委聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

病也。
艸部曰。菸、一曰𣨙也。菸𣨙雙聲。廣韵曰。𣨙、枯死也。萎、蔫也。按𣨙萎古今字。菸蔫古今字。內則注曰。今益州有鹿𣨙。
从𣦵。委聲。
於爲切。十六部。
comments powered by Disqus