rěn | 如甚切
桂荏,蘇。从艸任聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

桂荏、
逗。
蘇也。
是之謂轉注。凡轉注有各部互見者。有同部類見者。荏之別義爲荏染。
从艸。任聲。
如甚切。七部。
comments powered by Disqus