wěi | 於詭切
骨耑骫奊也。从骨丸聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

骨耑骫奊也。
夨部奊下曰。頭衺骫奊態也。招隱士曰。林木茷骫。王注。枝條盤?也。枚皋傳。其文骫骳。曲隨其事。皆得其意。師古曰。骫骳猶言屈曲也。然則骫奊者、謂屈曲之狀。骫字廁於此者、統人及禽獸之骨言。
从骨。丸聲。
於詭切。十六部。按丸聲在十四部。此合韵也。
comments powered by Disqus